Menu

Protection of personal data

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (DÁLE JEN „GDPR“)

Pokud jste návštěvníkem našich webových stránek nebo zákazníkem našeho e-shopu, svěřujete nám své osobní údaje. My jako jejich správci zodpovídáme za jejich ochranu.

I. Definice

„osobní údaje“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

„zpracování“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

„správce“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

„zpracovatel“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

„souhlas“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

„třetí stranou“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

II. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů je Wrap Up s.r.o., sídlo: Jana Trčky 1781, Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 01927094, DIČ: CZ01927094

Kontaktní údaje správce: E-mail wrap-up@seznam.cz, obchod@wrapup.cz

jednatelka Ing. Lea Pajurková Duží – tel. 603 528 198
jednatelka Darja Blahutová – tel. 775 188 114

Správce nemá „pověřence pro ochranu osobních údajů“.

III. Zpracování osobních údajů

Správce zpracovává tyto vaše údaje poskytnuté na základě vyplnění objednávky:

 • Jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo u osob
 • Název firmy, sídlo firmy, IČO a DIČ u podnikatelských subjektů.

Tyto uvedené osobní údaje je nutné evidovat pro vyřízení objednávek, zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy (na základě čl. 6 odstavec 1 písm. b Nařízení).

Tyto uvedené osobní údaje je také nezbytné zpracovávat pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce (na základě čl. 6 odstavec 1 písm. c) a f) Nařízení. Správce zpracovává tyto údaje za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Tyto uvedené osobní údaje mohou být dále zpracovávány těmito třetími stranami:

 • Česká pošta a.s. z důvodu přepravy zásilek
 • Zásilkovna s.r.o. z důvodu přepravy zásilek
 • PPL CZ s.r.o. z důvodu přepravy zásilek
 • Značkárna s.r.o. z důvodu tvorby a administrace webových stránek.

IV. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

V. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu správce nebo na uvedený e-mail správce.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Všechny tyto informace vyplývající z nařízení GDPR jsou trvale uvedeny ve spodní liště webových stránek pod odkazem Informace o GDPR a můžete se s nimi seznámit před vyplněním poptávkového formuláře nebo objednávky. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

Máte-li požadavek na doplnění informací nebo na změnu v nakládání s vašimi osobními údaji zašlete svůj požadavek na e-mail správce nebo ho kontaktujte telefonicky.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27. 1. 2020.

Darja Blahutová, jednatelka společnosti

Ivana Kohutová orders, eshop
+420 603 938 888